Tuesday, October 12, 2010

बदल

नेहमीच्या दिनचर्येमधला एखादा बदलही बरयाच नवीन गोष्टींना सामोरं घेऊन जातो. मग हा बदल छोटा असो की मोठा.. मात्र नव्या नवलाईच्या नऊ दिवसात उत्साह आणि चैतन्य निर्माण करुन जातो. मग पुन्हा जैसे थे! पुन्हा तोच दिनक्रम, तीच दिनचर्या कंटाळवाणी होऊ लागते आणि मनाला मरगळ येते. ती मरगळ झटकण्यासाठी पुन्हा काहीतरी नव्याचा शोध... असं हे चक्र सुरुच रहात.. या चक्रामधे 'बदल'(change) हा महत्त्वाचा घटक आहे बरं!तो उत्प्रेरकाचे काम करतो. रसायनशास्त्रामधे एखादी प्रक्रिया परिणामकारक किंवा जलद होण्यासाठी जसे उत्प्रेरक(stimulator) वापरतात, त्याचप्रकारे हे छोटे-मोठे बदल आयुष्यात येणारा तोचतोचपणा/कंटाळा कमी करण्यासाठी उत्प्रेरकाचे काम करतात.
इतक्यातच मी नवीन ठिकाणी नोकरीवर रुजू झाले. नवीन जागा, नवे लोक, बसमधे चढण्याचे ठिकाण, बसमधले लोक, नवा रस्ता, नवी वळणे... सगळच नवंनवं..सध्यातरी सगळ छानछानच दिसतय.. वाटतय.. हळूहळू इथल्या जागेशी, लोकांशी परिचय वाढेल.. आणि मीसुद्धा त्यांच्यातलीच एक होऊन जाईन. इथल्या क्रिया-प्रक्रिया(processes) अंगवळणी पडून जातील. कामाचे नियोजन कसे करायचे, कुठल्या कामाला किती वेळ द्यायचा, कोणती समस्या आल्यावर कोणाला भेटयचं.. कोणाशी बोलायचं, माझ काम कसं परिणामकारकपणे करायचं.. या सगळ्याची मेख येईपर्यंत वेळ बरा जाईल. एक नेटका दिनक्रम(routine) ठरुन जाईल. मग पुन्हा तेच चक्र फिरेल, पुन्हा तोचतोचपणा, कंटाळा.. पुन्हा मन नव्याच्या शोधात..... हे नवं काय असेल.....? नवा प्रकल्प(project)? नव ठिकाण, नवी जबाबदारी? हा बदल वैयक्तिक असेल की व्यावसायिक? माहिती नाही. पण नवं काहीतरी हवं असेल तेव्हाही.... :)

Wednesday, May 19, 2010

तिचा हुंकार

आई : या आजकालच्या मुला-मुलींचे काही सांगता येत नाही. कालपरवापासून बघाव तेव्हा हा फोनला चिकटलेला! काय रे काय बोलत तरी काय असता तुम्ही इतकावेळ? कळू दे तरी मला.

तो : अग आई काय सांगू तुला! ती फक्त 'हम्म्...' म्हणून हुंकार भरत असते. कस समजाव काय आहे मनात? मी आपला बोलत रहातो. या मुलींच्या मनात 'नेमक' असत तरी काय...

ती : कसा रे तू असा.. मी आताच कस काही सांगू तुला! इतके दिवस माझ्याच कोशात गुरफटलेले होते.. आता तुझ्याशी नवं नातं जोडल जातय. खूप बोलायच तर आहे तुझ्याशी.. पण अस एकदम स्वतःला मोकळ कस करू....
'हम्म्..' - depends... कधी मला तुझ्या बोलण्याला दुजोरा द्यायचा असतो, कधी तुझा एखादा मुद्दा पटलेला नसतो पण लगेच काही प्रतिसाद द्यायचा नसतो, तर कधी काहीच प्रतिसाद द्यायचा नसतो.. a neutral point of view.
आता या 'हम्म्..' चा कुठला अर्थ कुठल्या वाक्यासाठी घ्यायचा हे समजेल तुला थोड्या सहवासानंतर.. हो ना?

तो : हम्म्म्............. :) ;)